Kaštelanska komunalna tvrtka Zeleno i modro objavila je upute o postupanju s miješanim komunalnim otpadom, biorazgradivim komunalnim otpadom i reciklabilnim komunalnim otpadom.

Miješani komunalni otpad
Miješani komunalni otpad odnosi se na onaj komunalni otpad koji ostaje nakon izdvajanja svog korisnog komunalnog otpada (papir i karton, plastika, staklo, metali, tekstil).
Spremnici za miješani komunalni otpad nalaze se kod Korisnika usluge ili na javnoj površini.

Biorazgradivi komunalni otpad
Biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad. Biorazgradivi otpad iz kućanstva može se kompostirati u kućnim komposterima ili na privatnim površinama kao što su vrtovi.

Otpadni papir
Otpadni papir i karton odbacuje se u spremnike plave boje namijenjene predaji otpadnog papira i kartona. Spremnici za otpadni papir nalaze se nalaze se kod Korisnika usluge ili na javnoj površini.

DA - novine, časopisi, prospekti, pisma, bilježnice, papirnate vrećice, kartonska ambalaža, kartonske kutije, kutije raznih namirnica, role papira…

NE - zauljeni papir, indigo i foto papir, sitne papiriće, višeslojna tetrapak ambalaža za sokove, mlijeko…, ljepljive trake, stiropor, plastificirani i metalizirani papir, papirnate maramice, vrećice iz usisivača, tapete…

Otpadna plastika
Otpadna plastika odbacuje se u spremnike žute boje namijenjene predaji otpadne plastične ambalaže. Spremnici za otpadnu plastiku nalaze se kod Korisnika usluge ili na javnoj površini.

DA - plastična ambalaža od prehrambenih proizvoda (hrane i pića), sredstava za čišćenje, šampona i sl. Ambalaža mora biti isprana od sadržaja    

NE - ambalaža jakih, kemikalija i zapaljivih tvari, plastične igračke, vješalice, plastični tanjuri, ambalaža ulja, motornog ulja i antifriza, boce od ulja

Otpadni tekstil
Otpadni tekstil odbacuje se u narančaste spremnike na javnim površinama. Otpadni tekstilni materijali koji se odbacuju ne smiju biti onečišćeni opasnim tvarima.

Problematičan otpad
Problematični otpad je opasan otpad koji nastaje u kućanstvu (npr. baterije, akumulatori, boje, lakovi, kemikalije, motorna ulja, stari lijekovi, razrjeđivači, pesticidi, spremnici pod tlakom, …). Problematičan otpad predaje se isključivo u reciklažnom dvorištu ili kod ovlaštenog trgovca.

STARI LIJEKOVI
Ljekarne su dužne preuzimati stare lijekove i druge farmaceutske proizvode. (Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom, narodne novine 72/07). U medicinski otpad spadaju i inzulinske igle.

ELEKTRIČNI I ELEKTRONSKI OTPAD
U električni i elektronski otpad spadaju: hladnjaci, perilice, štednjaci, električni radijatori, termo-akumulacijske peći, klima-uređaji, TV prijamnici, mikrovalne peći, mali kućanski aparati, satovi, vage, električni noževi, računala, pisači, kopirni aparati, telefoni, mobiteli, video kamere, videorekorderi, audio pojačala, glazbeni instrumenti, oprema za snimanje i reprodukciju zvuka, rasvjetna tijela, električni alati, električne igračke, termostati, medicinski uređaji, samoposlužni aparati…

Za sve vrste otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme ukupne mase veće od 30 kilograma građani mogu naručiti besplatan odvoz kod tvrtke Tehnomobil obrt. Kontakt telefon: 091/358-7183 od 6 do 22 sata. Električne i elektroničke uređaje čija ukupna masa ne prelazi 30 kilograma građani mogu odložiti i u reciklažnom dvorištu.

STARE BATERIJE I AKUMULATORI
Dužni smo otpadne baterije i akumulatore sakupljati odvojeno od ostalih vrsta otpada. Stare baterije i akumulatore dužne su preuzeti sve trgovine koje ih prodaju. (Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima, Narodne novine 133/06).
Otpadne baterije i akumulatore bez naknade možete odložiti u reciklažno dvorište.

STARO MOTORNO ULJE
Preporučuje se motorno ulje mijenjati kod automehaničara koji je dužan skrbiti za njegovo zbrinjavanje. (Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima, Narodne novine 124/06).
Benzinske postaje koje obavljaju uslugu zamjene motornog ulja moraju imati i spremnik za motorno ulje i poseban kontejner u kojeg se mogu odložiti zauljene krpe i kante.
Otpadna ulja se moraju zbrinjavati odvojeno; zabranjeno je u spremnik za motorna ulja odlagati ulje iz kočnica.
Stara motorna ulja bez naknade možete odložiti u reciklažno dvorište.

Upute o kompostiranju za korisnike koji kompostiraju biootpad

Kompostiranje je prirodni ciklus biološke razgradnje organskog otpada kojim kao konačan produkt nastaje kompost – humus.

DA - Zeleni otpad (bogat dušikom, ubrzava razgradnju i osigurava vlažnost): vrećice čaja, pokošena trava, ostaci voća i povrća, kora voća i povrća, staro cvijeće, ljekovito bilje, talog kave i filter
Smeđi otpad (bogat ugljikom, usporava truljenje i osigurava prozračnost): manje količine kartona, kutije od jaja, suho lišće, piljevina, slama i sijeno, grančice i kora od drveta

NE - meso, kosti, kuhano povrće, mliječne proizvode, tekući ostaci hrane, bolesne biljke, dječje i pelene za odrasle, životinjski izmet, lišće oraha, novinski papir i časopise u boji, drvo koje je bilo bojano ili lakirano, biootpad koji je bio u dodiru s naftom, benzinom, uljanim i zaštitnim bojama i pesticidima.

Pridržavajući se ovih preporuka zajedno doprinosimo čišćim Kaštelima i očuvanju prirode!


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)

Izdvojeno